TEFENNİ İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI AMACA YÖNELİK GEÇİCİ PERSONEL ALIM İLANI
 
Burdur İli Tefenni İlçesi  SYDV;
İşin Adı: 3 (üç) adet amaca yönelik geçici personel alımı.
İşin Süresi: 6 ay
Personelin Unvanı : Amaca Yönelik Geçici Personel
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 3 (üç)
 
 
1- ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER
 
A) GENEL ŞARTLAR
1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
2- Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak
3- Başvuru tarihi itibari ile 18 yaşını bitirmiş. 55 yaşını doldurmamış olmak.
4- Kamu haklarından mahrum bulunmamak
5- Türk Ceza Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihale ve alım satanlara fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
6- Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.
 
 
B) ÖZEL ŞARTLAR
Amaca Yönelik Geçici Personel Unvanı ile alınacak personelde aranan şartlar:
1) Çalışacak kişinin aktif herhangi bir sosyal güvencesinin bulunmaması,
2) Proje Kapsamında çalışabilecek güç ve yeterlilikte olması,
3) Başvuran vatandaşlar arasından öncelikle 3294 sayılı kanun kapsamında bulunan vatandaşlardan olması.
4) Son 6 aydır Tefenni İlçe sınırları içinde ikamet ediyor olması.
 
 
 
 2- BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER
1) Nüfus cüzdanı fotokopisi ve Nüfus Aile Kayıt Örneği.
2) Son altı ay içerisinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf.
3) Adli Sicil Belgesi.
4) Sağlık Raporu ( Sınavı kazanan adaydan sınav sonrası istenecektir.) 
 
3- PERSONEL ÜNVANI VE ÖDENECEK ÜCRET
1) Ünvanı : 3 (üç) adet amaca yönelik geçici personel.
2) Ücret : Asgari ücret.
 
4- BAŞVURU VE MÜLAKATA İLİŞKİN BİLGİLER
1-Başvurular  02/10/2017 Pazartesi gününden itibaren şahsen Tefenni Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılacaktır.
2- Başvuran adaylar, sözlü mülakata çağrılacaktır.
3- Başvurular 06/10/2017 tarihinde Cuma günü saat 17.30 da sona erecektir.
4- Mülakata hak kazanmış adaylar  09.10.2017 tarihinde Pazartesi günü saat: 10:00'da Tefenni Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı, Özel İdare  adresinde hazır bulunmaları ve mülakat komisyonu üyelerince mülakat işlemleri başlatılacaktır.
5- Mülakat başvurularıyla ilgili bilgiler ve mülakat  sonucu www.tefenni.gov.tr adresinden yayınlanacaktır.
6- Tefenni Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı  Mütevelli Heyeti mülakat sonucunda personel alıp almamakta ve gerektiğinde mülakatı tek taraflı iptal etme konusunda serbesttir.
 
İlker EKER
 Kaymakam     
Vakıf Başkanı
                                                                                                                                                     
 
 
 
 
 
TEFENNI